В категории:България

(Не)Прозрачност при градоустройствените решения – примерът от Кюстендил

Редица градустройствени казуси разбудиха обществено недовоство през последните месеци – от Копривщица до Силистра и от София до Стара Загора Всички случаи имат своите предимства и недостатъци, но и една обща проблемна черта – те са изготвени на тъмно и без реална комуникация с общностите. Тъкмо това показва и долният пример с проект за ремонт на централен градски парк в Кюстендил.

На пресконференция този вторник, предвидена по проекта, общинските служители се сблъскаха с натрупаното гражданско недоволство от начина, по който се взимат решенията в Кюстендил. На празния стол трябваше да стои кметът Петър Паунов, но той предпочете да остане в кабинета си. Снимка: Барикада

Както стана известно, община Кюстендил подготвя мащабни ремонтни дейности в пространството, обхващащо района на картинната галерияВладимир ДимитровМайсторав града. Проектът с конкретното предложение за преустройство на пространството, обаче така и не е представен от местната администрация пред широкото гражданство на достъпен за него език и в подходящ вид, благодарение на който, всички интересуващи се да могат да разберат мащаба и характера на предвиденото.

Сякаш първите повидими вести за предстоящата реконструкция са резултатите от зародилото се гражданско недоволство в интернет. Недоволството е насочено срещу това, че проектът включва разполагането на паркинг за сметка на зелена площ, като за целта ще бъдат отстранени (не)известен брой брези. Случайно или не, малко след това станахме свидетели на презентиране на проекта от кмета на общината Петър Паунов. Той посочва конкретни бройки дървета, които ще бъдат местени и други, които ще бъдат засадени. Тези твърдения обаче не са подкрепени със самата проектна документациятя все още не е лесно откриваема. За нас остава единствено избора дали да вярваме на думите на кмета или не.

Какво всъщност представлява проектът и какво точно предвижда?*

Преди да преминем към разказ за самия проект следва да отбележим, че община Кюстендил не се постарала да публикува в нито един момент от развитието на проекта ясна и разбираема за широката общественост информация за проекта. Макар и екипът наСпаси Кюстендилда успя да открие подробна информация, следва да отбележим, че тя представлява технически проект, от който един неспециалист не би добил почти никаква представа за планираните промени в една сериозна като територия част от градския център.

Нека маркираме обхвата на предстоящите благоустройствени дейности. Територията обхваща района около картинната галерия, читалищеБратство 1869“, бившето киноГен. Владимир Заимов“, прилежащите градинки и паркинга в непосредствена близост до сградата на областната администрацияна практика цялата зона от пешеходния бул. „БългариядоДервиш баня“. Тя може да бъде видяна на следното изображение:

Предвидените в проекта дейности са свързани с промяна на алейната мрежа, коригиране на зелените площи, подмяна на дървесна и храстовидна растителност, премахване на преместваеми обекти (кафенета), преместване на паркинг, обособяване на терени за археологически проучвания, подмяна на настилки, осветление и други елементи на градското обзавеждане, разполагане на паметници. По този начин може да се каже, че се засягат пряко различните елементи и аспекти на средата.

Озеленяване

Проектът предвижда сериозна намеса в дървесната растителност. Ще бъдат преместени (неясно къде) 58 дървета (40 широколистни и 18 иглолистни), ще бъдат премахнати 27 дървета (оценени като мъртви или изсъхнали, ще бъдат засадени 133 нови (80 широколистни и 53 иглолистни). Тук можем да видим извадка от самата проектна документация, оказваща броя дървета в споменатите погоре категории:

Екипът наСпаси Кюстендилсе усъмни в коректността в броя на отбелязаните дървета, които ще бъдат преместени при строителноремонтните работи. След проведени на терен преброявания, в зоната на бившия паркинг вместо 24 броя дървета (толкова са според проектното проучване) бяха отчетени значително поголям бройнад 50. Огромното разминаване между констатация на проектанта и фактическата ситуация можем да оставим на съвестта на първия. На следващите две картинки можете да видите разминаването в част от зоната предвидена за паркингпреброяване и отбелязване на плана (дърво и половина в маркирания с червен триъгълник територия откъм ул. „Родопи“) и реалните, истински и съществуващи там 8 дървета. А тук говорим все пак за една малка част от бъдещия паркинг

Причината за преместването на дървета е, че те пречат на създаването на бъдещата организация на мястотонов паркинг, визуални оси (видимост на сградата на галерията и паметника на Майстора отдалеч) и някои нови алеи. Подобен подход е дискусионно дали може да бъде оправдан предвид поставените цел. Всеки може да даде отговор поне за себе си дали е необходимо да местим (отстарняваме?) големи и здрави дървета, за да освобождаваме място за паркинг и да откриваме гледкисякаш дърветата не са прекрасна гледка сами по себе си!

Факт е, че в периода 2001-2002 г. пред сградата на галерията са посадени със спорна логика в местоположението известен брой иглолистни дървета, чието премахване също е предвидено в проекта. Тук преместването може би е оправдано, но едва ли е оправдан непрозрачния начин, по който се взимат решенията за това. Можем да видим тези дървета на следните снимки:

Като цяло проектът се стреми да подмени старата растителност с нова и даподредидърветата в района, местейки ги като шахматни фигури.

Структура, културноисторическо наследство, алейна мрежа и достъпност

Предвидени са няколко сериозни размествания в структурата на територията, а също такапромени в мрежата от пешеходни алеи. Основната промяна е свързана с преместването на съществуващия паркинг в близост до сградата на областната управа върху брезовата горичка и обособяването на зона за археологически проучвания на мястото на сегашния паркинг. Самите проучвания не са част от този проектте ще бъдат проведени в бъдеще.

Доверявайки се на проектната документация, изглежда че под сегашния паркинг се намира пресечната точка на двете главни улици на Древна ПауталияCardo maximus и Decumanus maximus, т.еточно тук е бил центърът на античния град. Безспорно, обособяването и бъдещето разработване на подобна зона могат да имат огромен принос за експониране на историческото наследство в архитектурния и археологически резерватПауталияВелбъжд“.

Другата зона, предвидена за археология е в непосредствена близост до сградата на самата галерия, до фасадата ориентирана към читалището.

Основните промени в алейната мрежа са предвидени в зоната между бившето киноГен. Владимир Заимови читалищеБратство 1869“. Това съответно ще доведе до корекции и в зелените площи. Ще бъдат прокарани и разширени алейните подходи в сегашната горичка между картинната галерия и областната администрация, както прокарването на нова алея от къмДервиш баня:

Промени в алейната мрежа.

Има предпоставка достъпността в района да бъде подобрена значително. Предвидено е отпадане на голяма част от стълбищата в цялата зона. Трудно е да бъде разтълкувано как ще бъде постигнато товадали чрез рампи с малък наклон, осигуряващи плавно преминаване през нивата или чрез тяхното изравняване.

Преместваеми обекти и паметници

Сред основните цели на проекта изглежда е да бъдат премахнати преместваемите обекти в цялата зонастава въпрос за кафенетата. Едно от тях е това, което от години се е настанило върху почти цялото площадно пространство около шадравана на галерията, а другите са на самия булевардБългарияи към момента запречващи пространствената и визуална връзка от централния пешеходен булевард към градините пред читалището и галерията. Тяхното премахване вероятно ще има голяма полза за свободния достъп между пространствата и цялостното визуално възприемане на средата. Друг въпрос е как и дали въобще общината решава взаимоотношенията си със собствениците на съответните заведения и им предоставя други терени за продължаване на своя бизнес.

Предвидено е разполагането на един нов преместваем обект между сградата на бившето кино и читалището, за който не е упоменато каква функция ще има. В същата зона ще бъдат разположени множество нови паметници (около 10).

Мобилност и контактни територии

Към момента в района между сградата на галерията и тази на областната управа функционират общо три паркинга, единият от които е този, който предстои да бъде преместен. Този факт на практика е превърнал целия район в основната паркинг зона на градския центърмалко или повече в неговия заден двор.

Паркингът, който ще бъде преместен на мястото на брезовата гора в съседство. Снимка: Авторът

В същото време мястото е много важна обединяваща връзка между балнеологичната зона около спа центъра от една страна, а от другаградините в центъра с евентуалната бъдеща болница за рехабилитация. Това е една чудесна предпоставка зоната околоДервиш баня“ (аритектурноисторически обект, ограден от кръгово кръстовище и паркинги към момента) и картинната галерия да бъде със сравнително ограничен достъп за автомобилитака ще бъде установена подходяща среда за развитие на балнеологията в града и то в комбинация с културни обекти и експонирано архитектурно и археологическо наследство. Намаляването на паркоместата е прекрасна възможност за това. Макар и тази мярка да изглежда непопулярна в период на нарастваща моторизация и задълбочаваща се зависимост към автомобила, то ползите за курортната среда вероятно ще са значими. Разбира се, подобно решение би следвало да бъде взето след внимателен анализ на потребностите на обектите в района за достъп.

Проектът за благоустрояване на галерията не изглежда да е резултат от проведени транспортни анализи. За сметка на товас лека ръкасе предлага настоящият паркинг да бъде преместен върху градинката с няколко десетки дървета. А какво би станало ако паркинга изчезне напълнода бъде освободено място за археологическите проучвания, като в същото време и дърветата бъдат запазени?

Можем да заключим, че проектът за благоустрояване на района около галерията има своите положителни и своите отрицателни страни. Какви са тевсеки един гражданин на Кюстендил би могъл да направи изводите за себе си, стига да бъде нагледно информиран за проектните придвижвания. Ако това стане достатъчно навреме (далеч преди първа копка, а също и преди да е завършено проектирането и да е сключен договор за финансиране), то всеки би могъл да изкаже своите съображения и препоръки. Към момента обаче ни остава просто да харесаме или да не харесаме, това което община и проектанти са решили за средата, в която живеем.

Интерпретацията на проектното предложение е базирано на техническата спецификация към тръжната документация за избор на изпълнител на строителните работи. Напълно е възможно някои от описанията подолу да не са напълно коректни, поради не добре разбрана техническа част на проекта. Това обаче, показва сериозната необходимост да бъде публикувана разбираема информация и провеждане на разяснителни кампании за подобен вид проекти от компетентните органив случая община Кюстендил. – бел. ав.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар