Делия Бъдой

Делия Бъдой е доктор по социология от Висшето училище по социални науки в Париж и от Букурещкия университет с теза за публичната социология и академичния дискурс на изследователите в социалните науки относно значимостта на научната продукция и на начина за легитимиране на публичните политики. В периода 2015-2016 г. работи като изследовател в различни проекти, свързани със заетостта и социалните политики към румънския Национален институт за изследване в областта на труда и социалната защита. В момента е преподавател в Букурещкия университет във Факултета по социология и социално подпомагане и изследовател в Института за изследване качеството на живота в рамките на Румънската академия, където е част от две работни групи, изследващи прекаритета в трудовите отношения и социалните политики след 1990 г. Освен дейността си на изследовател в Румъния, сътрудничи с Research Institute for Work and Society към Католическия университет в Льовен, Белгия, с Centre for European Policy Studies, Брюксел и с Leibniz Institute for the Social Sciences, Кьолн. Последната и книга е "Публичната социология - Критични насоки за използване на социалните знания в съвременното общество" (La Sociologie publique – Orientations critiques sur l’usage de la connaissance sociale dans la société contemporaine), Издателство "Тритоник", 2017.

Социални мрежи

RomaniaEnglish