В категории:България

КЕВР е допуснала “съществени нарушения” при решенията за увеличение на цената на водата

Вместо да регулира сектора, комисията е осигурила условия за безпрепятствено повишаване на цените, като е пренебрегнала ВиК асоциациите и задължителните обществени обсъждания. Освен това КЕВР е използвала некоректни данни за инфлацията, както и статистика за социалната поносимост на цените, която е целяла да „минимизира слоевете от населението, за които цените са непосилни“

Снимка: КЕВР

Върховната административна прокуратура (ВАП) е оспорила последните решения на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за увеличение на цената на водата за зоните на действие на 15 водоснабдителни дружества, включително “Софийска вода”. В средата на декември КЕВР прие решение за увеличение на цената от началото на новата година, засягащо 14 области, на фона на протести пред сградата на регулатора.

За областите Бургас, Ямбол и Враца това бе второ прието увеличение в рамките на месец, като дори бе по-високо от предвиденото за 2018 г. в бизнес плановете на съответните ВиК дружества, които КЕВР бе одобрила по-малко от месец по-рано. В края на декември прокуратурата протестира и приемането на тези бизнес планове от страна на комисията с аргумента, че те не са били съгласувани с ВиК асоциациите в съответните области, каквото е изискването на Закона за водата.

Асоциациите са организации с нестопанска цел, целящи да контролират дейността на ВиК дружествата, които по необходимост са монополни оператори. В тях влизат съответният областен управител и представители на всички общини в зоната, в която оперира водоснабдителното дружество. Според ВАП, с игнорирането на тези асоциации, са били “пренебрегнати повелителни правни норми с цел да се осигури вземането на решения за удовлетворяване на исканията на посочените ВиК оператори”.

Сега прокуратурата протестира измененията на цените от началото на 2018 г. с аргумента, че не са били проведени обществени обсъждания, което представлява “съществено нарушение на административнопроизводствени правила”. Законът за енергетиката задължава КЕВР да провежда обществени обсъждания със заинтересованите лица при приемане на административни актове или по други въпроси от обществена значимост за развитие на енергийния и ВиК сектори.

Комисията единствено проведе открити заседания, на които се допускат граждани, но не и изказвания от тяхна страна. Това правило бе оспорено на последното заседание на КЕВР от общинския съветник в София Борис Цветков, който поиска да вземе думата като гражданин, за да се застъпи за замразяване на изпълнението на бизнес плана на “Софийска вода”, докато трае заведеното срещу приемането му дело.

Прокуратурата открива и други нарушения в работата на КЕВР. При определянето на цената на водоснабдителната услуга е взета предвид месечната инфлация, посочена на сайта на НСИ. Изчисляваният от статистиците Индекс на потребителските цени обаче се отнася до много голям обхват от продукти, отколкото тези, засягащи цената на водата. Например, годишната инфлация на тютюневите изделия от близо 3% е оказала влияние при решението на комисията за одобряване на увеличение на цената на водата в 14 области.

По този начин, според прокуратурата “комисията на практика се съгласява да не спази закона, за да осигури спокойното повишаване на съответните цени”, с което е създадено “положение на предопределеност, тъй като производството е реализирано в обстановка на сигурност, че цената на ВиК услугите неминуемо ще се повиши”. Работата на КЕВР обаче е да регулира този сектор, а не да осигурява безпрепятственото увеличение на цените, поискано от водоснабдителните дружества.

ВАП намира проблеми и при определянето на т.нар. социална поносимост, според която цената на 2.8 куб. м. вода не трябва да надхвърля 2.5% от средните доходи на едно лице в съответната област. КЕВР целенасочено е отхвърлило публичното изследване на НСИ “Наблюдение на домакинските бюджети” и е приело данните от изследването “Статистика на доходите и условията на живот”, което не е публично достъпно и съответно заинтересованите страни не биха могли да се запознаят със съдържанието му.

Нещо повече, като взима по-широк териториален обхват за домакинствата, използваното изследване е използвано, за да “минимизира слоевете от населението, за които цените са непосилни”. Изборът на тези данни е направен в ущърб на потребителите с най-ниски доходи и е направен с единствената цел да се установи “по-висок размер на социалната поносимост”, което да “осигурява облекчено и безпроблемно завишаване на визираните цени, вкл. и за в бъдеще”. От този подход конкретно са били засегнати потребители в областите Силистра, Монтана, Шумен, Сливен, Кърджали, Враца, Бургас, където образуваните цени надхвърлят прага на социалната поносимост или са близо до него.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар