В категории:България

Шабленското езеро – източено и опожарено

Намаляването на обема е станало със заповед на РИОСВ – Варна с цел да бъде отводнена местната резиденция

Пепел… Снимки: сайт на БДЗП

Огромни количества вода са източени от Шабленското езеро, а в тръстиката са вилняли пожари. Най-вероятно двете събития са свързани. Засегнато е и съседното Езерецко езеро. За това алармира Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) на сайта си. Очаква се реакция от Министерството на околната среда и водите. Шабленското езеро и околността са със защитен статут, част от ,,Натура 2000″. Там

гнездят редки птици и заплашени от изчезване растителни видове. 

БДЗП уточнява, че източването е станало след разпореждане на РИОСВ – Варна. Целта е била да се спаси от наводняване местната резиденция. Проверка на ,,Барикада“ потвърди констатациите на еколозите. Остава неясно кой е запалил тръсковите масиви. Едва ли ще се разбере. Публикуваме част от информацията на БДЗП с ясното съзнание, че случилото се, дори в официално разрешената му част,

е абсолютно нередно:

Драстичен спад  с около метър на водното ниво на Шабленско и Езерецко езера установи екип на БДЗП на 9-ти март по време на мониторинг на водолюбивите птици в Натура 2000 зона „Шабленски езерен комплекс“. В резултат на това

голяма част от плитчините на влажните зони са пресушени.

Тези места са ключови за пребиваването по време на миграция и гнездене на десетки видове водолюбиви птици, обект на опазване в Защитените местности „Шабленско езеро“ и „Шабленски езерен комплекс“, сред които белоока потапница, малък воден бик, червена чапла и много други. Тези видове вече са загубили гнездовите си местообитания, тъй като гнездят в тръстиковите масиви по ръба на водоема. Припомняме, че Шабленския езерен комплекс и разположеното в съседство Дуранкулашко езеро са включени с Рамсарската конвенция като влажни зони с международно значение.

След разговор с представители на РИОСВ, БДЗП получи устна информация, че изпускането е станало чрез прокопаване на канал в пясъчните дюни с помощта на багер и че за тази дейност има официално разрешение от РИОСВ-Варна, издадено във връзка с писмо на община Шабла по повод наводнени помещения в резиденция „Шабла“. Каналът е широк 15-20 метра. Към момента той канал не е затворен и ландшафтът не е приведен в първоначалното си състояние. Изтичането е преустановено по естествен път, поради изравняване на водните нива на езерата и на морето.

Припомняме, че изпускането на водни маси от езерата противоречи на целта за обявяване на защитената местност и

не е предвидено в плана ѝ за управление.

Изпускането на водни маси от Шабленския езерен комплекс в установените мащаби противоречи и на целите и предмета на опазване на защитената зона за птици.

Пресушаването е значително.

Втори негативен фактор е и фактът, че пресушаването е съпроводено и с опожаряване на голяма част от тръстиковите масиви в района на Шабленското езеро. Мащабите на опожаряването за изключително големи – касае се за няколкостотин декара явно преднамерено опожарена влаголюбива растителност. Паленето на масивите с водна и влаголюбива растителност е забранено според заповедта за обявяване на защитената зона. Твърде вероятно е изпускането на водни маси и последващото опожарявяне да са взаимосвързани действия, които на практика водят до унищожаване на значителна част от влажната зона“.

 

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар