В категории:България

КЗД еднозначно отряза Домусчиев, Велев и компания за клас прослужено време

Добавката към възнаграждението за прослужено време не е дискриминация, категорично обяви КЗД и не уважи сигнала на АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП

Комисията за защита от дискриминация не уважи сигнала на бизнеса срещу т.нар. клас прослужено време, който работодателските организации искаха да бъде отменен, а за кратко тяхната позиция беше покдрепена и вицепремиера Валери Симеонов.

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) поискаха от КЗД да обяви въпросния процент като дискриминация спрямо младите работници. Решението на комисията обаче е еднозначно против техния сигнал.

„Доколкото в хода на производството пред КЗД се събраха доказателства, че въведеното с чл. 12 от Наредбата преимущество преследва законова цел и средствата за постигането му са пропорционални, то съставът по преписката счита, че разпоредбата на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата не представлява нарушение на забраната за дискриминация и не създава предпоставка за дискриминация на работниците и служителите по признак „възраст“, „лично и обществено положение“. Оставя без уважение сигнала на ответните страни“, пише в решението на КЗД, публикувано днес на официалния сайт на комисията.

„По същество допълнителното трудово възнаграждение е създадено в съответствие с принципа за защита на труда, отразен в чл. 16 от и чл. 48, ал. 5 от Конституцията за получаване на „… заплащане, съответстващо на извършената работа“, отразява принципа за възмездност на труда, отразен в чл. 242 КТ, и е израз на социалната функция на държавата, почива върху законова делегация от чл. 244, т. 2 КТ, като отчита придобития професионален опит на работника или служителя в рамките на определения трудов стаж“, подчертават още от комисията.

„В подадения до Комисия сигнал работодателските организации правят оплаквания относно разпоредбата на чл. 12 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) (приета с ПМС №4 от 17.01.2007 г. , обн. , ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г., в сила от 01.07.2007 г., доп., бр. 49 от 9.06.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) и ПМС № 147 от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (обн. ДВ, бр. 56 от 10.07.2007 г.)“, припомнят от КЗД.

Според АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП „нормативно допуснатото различие между общите възнаграждения на работниците за положен от тях еднакъв или равностоен труд поставя по-младите работници, които получават по-малък размер общо възнаграждение, в дискриминационно положение, тъй като поради липса или наличието на по-малък трудов стаж и професионален опит получават по-малко допълнително възнаграждение за „клас“.

КЗД обаче отбелязва, че независимо на каква възраст едно лице стартира работа, то по силата на разпоредбите на чл. 12 от Наредбата работникът или служителят, работил по-дълго на посочената длъжност, ще получава по-висок размер допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

В хода на проучването са изискано становище от Министерски съвет, от министъра на труда и социалната политика като ответни страни, и от Конфедерация на независимите синдикати в България и Конфедерация на труда „Подкрепа“ като заинтересовани страни. В депозираните становища на ответните страни се сочи, че аргументите на работодателските организации за наличие на дискриминация в разпоредбата на чл. 12 от НСОРЗ и искането за нейната отмяна не могат да бъдат подкрепени.

Обяснено е, че Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) е разработена в изпълнение на Меморандума с Международния валутен фонд и препоръките към страната ни от Европейската комисия в Мониторинговия доклад за напредъка на Република България за членство в Европейския съюз и съгласно договореностите в Пакта за икономическо и социално развитие на Република България до 2009 година.

Според министъра на труда и социалната политика индивидуалните характеристики на работната сила са важен фактор за реализиране на висока производителност, поради което следва да се отчитат и при формиране на трудовото възнаграждение. Отбелязва се, че производителността на труда е тясно свързана с натрупания опит на работник от извършваната работа.

Обосновано е да се предполага, че с натрупване на допълнителни познания и опит в работния процес всеки работник или служител става по-ефективен и повишава своята производителност, поради което механизмът за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит не е обвързан с възрастта на лицето, а с периода на реално положен труд, чрез който са усвоени практически знания и умения, повишаващи производителността, посочват още ответните страни.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар